info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van KM Trading, gevestigd te Oud-Heverlee, België.

Definities

Verkoper: KM Trading

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product koopt via de webshop van de verkoper.

Producten: alle producten die via de webshop van de verkoper te koop worden aangeboden.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de verkoper en de klant met betrekking tot de verkoop van producten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de klant. Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de verkoper en de klant.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Betaling

De klant betaalt de prijs van de producten en eventuele verzendkosten via de betaalmethode die beschikbaar is gesteld door de verkoper. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de klant de volledige prijs van de producten heeft betaald.

Retourbeleid

Als klant heeft u het recht om de producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van reden, op voorwaarde dat de producten in originele staat en verpakking zijn en ongebruikt zijn. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. We zullen het bedrag van de geretourneerde producten terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.

De retourkosten zijn ten laste van de klant.

Garantie en aansprakelijkheid

Indien het geleverde product gebreken vertoont, dient de klant de verkoper hiervan binnen een termijn van 8 dagen na levering op de hoogte te brengen. In geval van gebreken zal de verkoper, naar keuze van de klant, de producten herstellen of vervangen, dan wel de prijs ervan terugbetalen, zonder verdere schadevergoeding.

Levering

Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De klant is verantwoordelijk voor de juiste leveringsgegevens. Indien de levering niet kan plaatsvinden door een foutief adres of andere reden die aan de klant te wijten is, zijn alle extra kosten die hierdoor ontstaan voor de rekening van de klant.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

In geval van geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden is de Rechtbank van Leuven bevoegd.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de Verkoper worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra deze op de website zijn geplaatst.